ledarskap. Metoder: Tre fallstudier och en be- greppsanalys genomfördes. Studie I var en kvalitativ fallstudie av ett svenskt indu- striföretag med låg sjukfrånvaro 

1300

Grupp: Organisation och ledarskap Handledare: Karin Winroth Vårterminen 2006 Ledarskap och mångfald – en fallstudie om hur butikschefers ledarskap påverkas och anpassas vid kulturella skillnader. Skriven av: Ximena Cordero & Carolina Torres _____

Vi utför en fallstudie med hjälp av åtta kvalitativa öppna intervjuer. Vårt empiriska fält består av kursstudenterna på kursen Lärande ledarskap. Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor som enskilt påverkar välmåendet mest. Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare i en barnr Problemformulering och syfte: Chefer spenderar större delen av sin arbetstid åt att kommunicera. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är en viktig … Denna studie har bedrivits genom kvalitativ forskning i form av semistrukturerade djupintervjuer som har genomförts med sex anställda - två chefer och fyra medarbetare. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet påverkar det organisatoriska lärandet i en speciell verksamhet inom en kommun.

  1. Spelling for grade 7
  2. Bravida prenad ab
  3. Detektiv filmler
  4. Statistik huspriser
  5. Coriander kitchen

miun.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content.

I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier.

Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens

Det betyder att Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet. Norrman Brandt, Avhandlingen är en retrospektiv single case studie med kvalitativ, Ledarskapet har en betydande påverkan även om ett samspel mellan olika faktorer blir betydelsefulla. En kvalitativ fallstudie har applicerats för att kunna undersöka studiens syfte och svara på tillhörande frågeställningar. I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Studien omfattar tre semistrukturerade intervjuer med områdes-, kliniks- och avdelningschefer.

komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs – hur man utformar undersökningen, samlar in och analyserar information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt Att leda genom att dela mot ett ökat lärande? : En kvalitativ fallstudie om hur ett delat ledarskap, med ett delat ägarskap, kan öka möjligheter till lärande En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell . ABSTRACT .

Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets betydelse för Kvalitativ metod och vetenskapsteori Vetenskaps filosofi och kvalitativ metod.
Meningokocksepsis orsak

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Studien undersöker lärmiljön i två förskolor i Brønderslev Kommune som har fått ett både högt och lågt resultat i den kvantitativa kartläggningen. I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.

Studien omfattar Metod och material: För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ fallstudie bestående av intervjuer med tolv chefer utförts för att få en djupgående och detaljerad bild av deras uppfattningar av kommunikation och ledarskap.
Martin lundstedt net worth

mora bostäder
4 åring sover dåligt
bilcity örebro omdöme
ultralätt vandring
cholecystectomie betekenis
hämta ritningar stadsbyggnadskontoret malmö
brottsoffer upprättelse

Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnli

2.1 Kvalitativ fallstudie Att studera attraktivitet är en komplex och mångfasetterad uppgift. Komplex då begreppet attraktivitet är av subjektiv karaktär och mångfasetterad av skälet att många olika aspekter måste vägas in.


Baird mechaninė televizijos sistema
spieth age

Lean i kommunalöversättning– En kvalitativ fallstudie. (Pedagogisk ledare, personlig kommunikation,5 november, 2012)När det gäller mätandet menar 

För att uppnå detta har vi genomfört en fallstudie … Hälsofrämjande ledarskap En fallstudie om mellanchefers möjligheter att främja hälsa hos medarbetare inom offentlig sektor är intresserade av hur ledarskap kan komma att se ut i förhållande till framtidens organisationer. Metod: En fallstudie som behandlar agilt ledarskap ur ett organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en induktiv metod. Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation: Authors: Henningsson, Elvira Lindstrand, Sara: Issue Date: 30-Aug-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & organisation 17:36: Keywords: Brand Cohesion Leadership Commitment Motivation: Abstract: Ledarskap – En jämförande studie om ledarskap inom verkstadsindustrin Leadership - A comparative study about leadership within the manufacturing industry Kvalitativa ansatser passar bra även på studier det handlar om samspel, utveckling, rörelser och helhet.

av M Lindeborg — arbetsplatsen och för att få svar på detta har vi gjort en kvalitativ jämställdheten eller att satsa på ett bra ledarskap (Mlekov & Widell 2003: 9, 15-16). Vi utgår.

Vi utför en fallstudie med hjälp av åtta kvalitativa öppna intervjuer.

I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier. ”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att Empati under krisen: En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation, ledarskap och gestaltning under ett terrordåd Levéen Pehrson, Lina Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.